2016-05-20

Adiskide mutil zar bati

Doñua: Aizak’i mutil mañontzi

1-
Gaur nago bertso jario, lagunak
geran merio,
zertako dezu zurruterako
ainbeste jenio?
Ezkondu zaitez serio,
gizonen gradura io;
denbora joanda damututzeak
ez baidu balio.

2-
Orain ederki zabiltza,
zenbat ate,ainbat giltza,
luzarorako ez da izaten
olako bizitza.
Neskax ederrak dabiltza,
norbaiti luzatu itza;
edo bestela bidean dezu
zure zorigaitza.

3
Oraindik zaude gordiña,
zugaitz on baten berdiña,
baiña sasoia ez da izaten
betiko egiña.
Zartzaroaren jakiña,
mutil zarraren jardiña;
bakardadeko tristura eta
sukalde zikiña.

4-
Andregai on haten billa,
alaxe izan dedilla,
ona usteta txarra gertatu
liteke sarrailla.
Gero arazoak milla,
tarten kutxako kartilla;
zenbaitek azkar jorratuko du
zure diru pilla.

5-
Emakume asko pikardiz,
sarri itxura geiegiz,
dirua duten mutil zar oiek
engañatzen dabiltz.
Lotutakoan uztarriz,
ez dirade zure premiz;
burua bero izango dezu
ankak otzak berriz.

6-
Andreari artzen kontu,
kezka eta pentsamentu,
da bitartean gizona dabil
ipui eta kantu,
Iñor ez gera kontentu,
danok negar eta lantu;
gizonak ere sarri ez gera
aldareko santu.

7-
Sarri berri itxusiak,
pamilitako auziak,
garai bateko baratz polita
artzen du sasiak.
Negar eta karrasiak,
esku artzen justiziak;
zorionean ez dira bizi
ezkondu guziak.

8-
Dauzkagun giza aulkeriz,
osatzen gera txarkeriz,
kabi goxoak zapuzten dira
bizio geiegiz.
Bakoitza bere alderdiz,
dirua tarteko berriz;
ezkondu asko gaur bizi dira
mutil zar inbiriz.

9-
Bakoitzak dun jenioa,
da tarteko balioa,
etxe askotan sumatutzen da
negar jarioa.
Artu ebanjelioa,
edo errosarioa;
alkarri barkatutzean
dago erremedioa.

10-
Naigabeak eta pozak,
guk ez ditugu arrotzak,
zalantzik ez da oiek berekin
ditula ezkontzak.
Maitasunezko aitortzak,
ugaltzen ditu itz-otsak;
aberats dira alkar maitatzen
dakiten biotzak.

11-
Garai bateko fedea,
ez ote gendun obea?
Alde batera utzi genduan
Jainkoan legea.
Nunnaitikan naigabea,
oztu eziñik labea;
komeni bada zuzen gaitzazu
guztion Jabea.

12-
Adiskide mutil zarra,
dadukat esan bearra,
suerte onez ixildu bedi
daukazun negarra.
Maitasunaren indarra,
ez da gozatu bakarra;
San Antonio bitarteko artu
ez da lagun txarra.

Iruzkina Idatzi

Captcha image